Flexibel stallingsbeheer biedt vastigheid en perspectief

VEXPAN | 3 maart 2021 | Nieuwsbericht

De gemeente Nieuwegein heeft het beheer van de gratis bewaakte fietsenstallingen in haar binnenstad voor zes jaar gegund aan de stichting U-Stal uit Utrecht. Het betreft een overeenkomst die flexibel is wat betreft de toekomstige stallingsuitbreiding, de wijze van inzet van beheerders met een achterstand tot de arbeidsmarkt en de aanvullende activiteiten die U-Stal levert om het serviceniveau voor klanten te optimaliseren.

Maar wat maakt deze flexibiliteit nou eigenlijk zo bijzonder? En de inzet van beheerders met een achterstand tot de arbeidsmarkt heeft toch ook nadelen? In Nieuwegein, waar flink aan de binnenstad wordt gebouwd, leven dit soort vraagstukken volop. In de komende jaren resulteert de bouw in circa 1.600 nieuwe woningen en een nieuw tram- en busstation met fietsenstalling. En ook elders in de binnenstad komt er nog een nieuwe stalling. Deze worden allemaal binnen de contracttermijn gerealiseerd. Bij de aanbesteding is hiermee rekening gehouden door per bestaande en nieuwe stalling de belangrijkste uitgangspunten zoals het aantal stallingsplaatsen en de openingstijden te benoemen. Op het inschrijfbiljet hebben inschrijvers een prijs opgegeven voor verschillende scenario’s waarbij twee, drie en vier stallingen operationeel zijn. Op het moment dat een nieuwe stalling daadwerkelijk operationeel is, levert U-Stal de beheerdiensten waarbij op basis van de bestaande inschrijving het lopende contract wordt aangepast op de nieuwe aantallen. Voor de gemeente biedt deze vorm van flexibiliteit veel voordelen, waarvan de belangrijkste zijn: snelheid van handelen en het vooraf bekend zijn met de uitvoeringskosten. Als nadeel kan genoemd worden dat een inschrijving ‘van nu’ het inspelen op toekomstige ontwikkelingen en innovaties mogelijk beperkt.

INZET BEHEER

Bij de aanbesteding is de wijze waarop de stallingen bemand worden, inclusief de coördinatie van mensen die moeilijk aan een baan komen (hierna: een afstand tot de arbeidsmarkt), aangemerkt als één van de belangrijkste gunningscriteria. Bij de oorspronkelijke start van het beheer van de gratis bewaakte fietsenstallingen is destijds door de gemeenteraad als voorwaarde gesteld dat gunning is voorbehouden aan een opdrachtnemer die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet. Gelet op de Wet banenafspraak is dit voorbehoud nog steeds van toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer de keuze is gelaten of er eigen medewerkers worden ingezet of dat men voldoet aan de begeleidingsverplichting. De begeleidingsverplichting houdt in dat de U-Stal Nieuwegeinse inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Als opdrachtgever wil de gemeente Nieuwegein specifiek de arbeidsparticipatie van de eigen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt versterken middels leerwerkplekken.

Een inzet als stallingsbeheerder biedt deze inwoners een mogelijkheid om werkervaring en -ritme op te doen. Dit biedt perspectief om uit een uitkeringssituatie te kunnen doorstromen naar regulier betaald werk.

Onder de noemer social return is bij de aanbesteding als eis opgenomen dat per stalling één extra medewerker door de gemeente kan worden aangereikt. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de selectie en het dienstverband. U-Stal levert de begeleiding. De medewerker draait volledig mee in het opleidingsprogramma van U-Stal waarbij de opleidingskosten door de gemeente worden vergoed. Daarbij kan worden opgemerkt dat U-Stal PSO 30+ gecertificeerd is. Dit is een keurmerk van TNO voor sociaal ondernemen. U-Stal heeft in 2019 een certificeringsnorm behaald van meer dan 60 procent. Groot voordeel bij deze wijze van beheer is dat de bemensing per stalling ook zonder de extra medewerker op niveau is. Door in de gunningscriteria nadruk te leggen op de begeleidingsverplichting hebben inschrijvers heel bewust de afweging gemaakt om de gemeente het aanbod te doen om dit te realiseren. Hier kan als nadeel genoemd worden dat niet kan worden gegarandeerd dat alle leerwerkplekken continu bezet zijn. Er is inmiddels gebleken dat aangereikte medewerkers niet gemotiveerd zijn of lastig te werven. In voorkomende gevallen heeft dit geen effect op de beheerdiensten.

AANVULLENDE ACTIVITEITEN

Naast de gevraagde inzet van stallingsbeheerders heeft de gemeente in de aanbesteding ook creativiteit gevraagd van opdrachtnemers voor wat betreft specifieke aanvullende activiteiten die het serviceniveau voor de klanten optimaliseert. Het niveau kent een basis van werkzaamheden die minimaal nodig zijn om de stallingen goed te beheren, inclusief de wijze waarop dit gedaan wordt.

Klantvriendelijkheid staat daarbij hoog in het vaandel. Optioneel zijn er mogelijkheden om de dienstverlening uit te breiden met aanvullende activiteiten. Zo heeft U-Stal in één van de stallingen een fietsherstelpunt ingericht. Een klant kan alleen van het fietsherstelpunt gebruik maken indien zijn/haar fiets onderweg defect is geraakt. Preventief onderhoud van fietsen behoort niet tot de werkzaamheden. In de toekomst zullen alle Nieuwegeinse stallingen een fietsherstelpunt hebben. Andere aanvullende activiteiten zijn bijvoorbeeld een gratis watertappunt voor het vullen van bidons. Of de verkoop van koffie, thee en/of fruit. Maar ook het tonen van een regenradar op een beeldscherm. Het kunnen ook weer of seizoensgebonden activiteiten zijn. Met dergelijke activiteiten wordt een hoge mate van flexibiliteit bereikt. Het aanbieden gebeurt altijd in overleg met de gemeente waarbij het uitgangspunt is dat ze niet mogen leiden tot oneerlijke concurrentie met bestaande aanbieders van vergelijkbare producten, diensten of activiteiten in een straal van circa 2,5 kilometer rondom de betreffende stalling. Een groot voordeel van aanvullende activiteiten is dat klant direct een hoger serviceniveau beleeft.

Bij elkaar genomen biedt de flexibiliteit die de gemeente aan de voorkant bij de aanbesteding georganiseerd heeft, naast het gewenste stallingsbeheer ook de mogelijkheid om eenvoudig in te spelen op nieuwe wensen, inzichten en ontwikkelingen zonder dat zij daarvoor opnieuw een procedure dient te volgen en is zij voor de volledige looptijd ontzorgd.

TEKST: TJEERD VELDERS, parkeermanager gemeente Nieuwegein
en HANS VAN BEEK, controller U-Stal

BRON: https://vexpan.nl/vexpansie/vexpansie-1-2021/

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.